Onderwerpen

Algemeen

Per 1 januari 2016 is mijn VenJ-Online.nl gestart vanuit de gedachte om degelijk en kwalitatief hoogstaand vermogensbeheer bereikbaar te maken voor nagenoeg iedereen.

VenJ-Online.nl maakt onderdeel uit van Verwer & Janssen Vermogensmanagement B.V. en valt ook onder deze vergunning.

De oprichters en tevens eigenaren van VenJ-Online.nl zijn eveneens de oprichters en eigenaren van Verwer & Janssen Vermogensmanagement B.V. Dit zijn de heren E. Verwer en W. Janssen.

Bij VenJ-Online.nl kiest u voor eenvoud, gemak en transparantie, maar bovenal kiest u voor een hoogstaande kwaliteit van het beheer van uw vermogen. Uw vermogen is bij VenJ-Online.nl in goede handen waarbij u 24 uur per dag zicht heeft op uw portefeuille.

VenJ-Online.nl is volledig zelfstandig en kan hierdoor dus geheel onafhankelijk en belangeloos voor u de beste samenstelling van beleggingsfondsen in de portefeuille opnemen.

VenJ-Online.nl is in bezit van een vergunning. Zij valt tevens onder het toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). VenJ-Online.nl voldoet daarmee aan alle vereisten om beheeractiviteiten uit te voeren.

Vermogensbeheer bij VenJ-Online.nl houdt in dat u met het volste vertrouwen uw vermogen uit handen kunt geven aan professionele vermogensbeheerders. Binnen het door ons opgestelde beleggingsmandaat en binnen uw klantprofiel beheren we voor u een beleggingsportefeuille. Daarbij voeren we zelfstandig orders voor u uit. U heeft dus zelf geen omkijken naar uw beleggingen.

Klant worden

U kunt middels de button Rekening openen uw klantprofiel gaan invullen en deze verder voorzien van uw persoonlijke gegevens. Hierop volgend ontvangt u in uw mailbox de benodigde overeenkomsten ter ondertekening. Na retournering van deze overeenkomsten, via mail of per post, wordt voor u een beleggersrekening geopend. Op deze rekening kunt u uw eerste storting doen waarna wij voor u de portefeuille zullen invullen. De stap naar uw vermogensopbouw is een feit.

U heeft de keuze uit drie risicoprofielen, een defensief profiel, een neutraal profiel en een offensief profiel. De namen zijn al veelzeggend, maar bij het klikken op de profielen zelf, wordt een uitgebreide omschrijving gegeven.

Door het invullen van de vragenlijst klantprofiel krijgt u, op basis van uw antwoorden, het voor u meest geschikte risicoprofiel om te gaan beleggen bij VenJ-Online.nl.

Uw vermogen en dus ook uw beleggingen zullen worden aangehouden op een rekening op uw naam bij Binck Bank. Alleen u heeft de beschikking over dit vermogen. VenJ-Online.nl zal dus alleen het vermogen voor u beheren conform het met u overeengekomen risicoprofiel.

Ja er geldt een minimum inleg van 5.000,- euro. Daarna bent u vrij om bijvoorbeeld maandelijks of tussentijds extra stortingen te doen vanaf 50,- euro per maand. Is de rekening op naam van een minderjarige, dan kan vanaf een minimuminleg van 2.500,- euro worden belegd.

U kunt ten alle tijden opzeggen. Dit kan zowel schriftelijk als via de mail.

Bij ontvangst van uw opzegging, uiterlijk 2 werkdagen voor het eind van de maand, zal de portefeuille per de 1e werkdag van de komende maand voor u worden verkocht en worden uw gelden na verkoop per direct op uw rekening gestort.

Rendement en kosten

U betaalt voor het gehele beheer van uw vermogen gemiddeld 0,10 % per maand. In deze kosten zit alles verwerkt, zowel het beheer van uw portefeuille door VenJ-Online.nl, de uitvoering van alle benodigde transacties, het maandelijks herbalanceren en administeren van uw beleggingsportefeuille bij Binck Bank en het jaarlijkse bewaarloon. BTW zit hierbij inbegrepen.

De kosten welke beleggingsfondsen rekenen voor het kunnen beheren van de portefeuille binnen dit beleggingsfonds, zijn de zogeheten indirecte kosten. Deze indirecte kosten variëren per fonds. Doorgaans liggen deze kosten tussen 0,25 % en 2,00 %, afhankelijk van het type fonds. Overigens zijn deze kosten reeds verwerkt in de koersen en dus ook in uw beleggingsresultaat. VenJ-Online.nl zal bij de keuze voor opname van een beleggingsfonds afwegen of dit ook kostentechnisch verantwoord is.

Ja, u ontvangt ieder kwartaal een factuur van de beheerkosten. Deze factuur is door u online in te zien.

De kosten voor het beheer door VenJ-Online.nl worden ieder kwartaal vooraf in rekening gebracht over de waarde van het belegd vermogen. Dit tarief, zijnde 0,20 % per kwartaal wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Daarnaast zal uw depotbank Binck Bank, per maand een vergoeding van 0,033 % over het belegd vermogen in rekening brengen voor de verwerking van eventuele transacties, het maandelijks herbalanceren en administreren van de portefeuille en het verschuldigde bewaarloon.

De totale kosten komen daarmee gemiddeld uit op 0,10 % per maand inclusief BTW.

U kunt bij VenJ-Online.nl ook heel gemakkelijk maandelijks, per kwartaal of jaarlijks een bedrag aan uw beleggingen toevoegen.

Met een periodieke overboeking maakt u automatisch op een vast tijdstip een bedrag over naar uw rekening bij VenJ-Online.nl.

Het internetbankieren van uw bank biedt de mogelijkheid om een periodieke overboeking in te stellen. U vult het gewenste bedrag in, de datum waarop deze overboeking dient te worden uitgevoerd en de periode: maandelijks of jaarlijks.

Zo kunt u uw vermogen gestaag laten groeien.

Beleggingsbeleid

VenJ-Online.nl belegt niet overhaast of in de waan van de dag, maar staat voor gedegenheid, rust en stabiliteit. Dit maakt dat uw beleggingen maandelijks door ons worden herwogen, zodat de juiste risicobalans in de portefeuille aanwezig blijft. Daarnaast worden ook alle beleggingsfondsen dagelijks door ons getoetst aan de kwaliteitsnormen van ons beleggingsbeleid. Dient er een wijziging in de portefeuille of in de assetmix te worden aangebracht, dan gebeurt dit ook op maandbasis.

Uw totaalrendement zal bestaan uit de door de beleggingsfondsen gezamenlijk behaalde rendementen binnen uw portefeuille. Sommige beleggingsfondsen keren dividend uit welke worden herbelegd in het fonds zelf.

In het risicoprofiel wordt een verwacht rendement weergegeven. Echter bij ieder profiel zal het realiseren van rendement geen stabiel verloop vertonen. Er zijn wellicht jaren met een mooi positief rendement, maar de keerzijde is, dat er ook jaren bij kunnen zijn met een negatief rendement. Over het algemeen geldt, hoe langer uw beleggingshorizon, hoe groter de kans op een positief rendement op uw belegging. Er is dus geen vast rendement te bepalen.

Om een zo goed mogelijke spreiding in uw portefeuille door te voeren om zo uw rendement/risico verhouding te optimaliseren, werkt VenJ-Online.nl met beleggingsfondsen en zogeheten index trackers. Middels de opname van dit soort beleggingsinstrumenten voorkomen we het zogeheten concentratierisico in de portefeuille en kunnen beleggingskansen wereldwijd worden benut.

VenJ-Online.nl zal voor u de herweging van uw portefeuille uitvoeren alsook de eventueel benodigde wijzigingen binnen de portefeuille aanbrengen. We doen dit weloverwogen, waarbij we ons niet laten leiden door de waan van de dag. Vandaar dat we beleidswijzigingen op een consistente manier, eens per maand, doorvoeren.

Risico / Veiligheid

VenJ-Online.nl is volledig transparant. Zo kunt u online uw eigen portefeuille op ieder gewenst moment volgen en ziet u hoe uw portefeuille is verdeeld over de verschillende fondsen. Per beleggingsfonds kunt u vervolgens zien waarin het fonds zelf belegt.

Uw geld is belegd in beleggingsfondsen welke door Binck Bank zijn geregistreerd in een apart bewaarbedrijf, los van Binck Bank zelf. Dit betekent dat wanneer Binck Bank failliet zou gaan, uw vermogen en dus uw beleggingen veilig staat in dit bewaarbedrijf.

Uw geld wordt veilig belegd bij beleggingsfondsen. Ook voor beleggingsfondsen geldt dat de onderliggende beleggingen binnen het fonds apart worden geadministreerd waardoor u als belegger niet geraakt kan worden door een faillissement van het fondshuis zelf.

Indien VenJ-Online.nl failliet zou gaan, dan is er voor uw vermogen niets aan de hand. Uw vermogen en dus uw beleggingen staan namelijk op uw naam bij Binck Bank geadministreerd, geheel los van VenJ-Online.nl.

Dit is mogelijk. U kunt dit via de button, wijziging profiel, aangeven. Alvorens dit te doen, raden wij u sterk aan de vragenlijst klantprofiel nogmaals in te vullen om er zeker van te zijn dat dit profiel ook het beste bij u past.


Let op: met beleggen behaalt u mogelijk een hoger rendement dan met traditioneel sparen. De kans op hoger rendement brengt risico’s met zich mee en de waarde van uw belegging is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen. Zo kunt u uiteindelijk een bewuste en verantwoorde keuze maken.

Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A)
Dutch Securities Institute (DSI)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Toelichting Rendementsverwachting per risicoprofiel

Bij het berekenen van het te verwachten rendement wordt in eerste instantie uitgegaan van een historisch gemiddeld rendement dat op lange termijn met een dergelijke belegging is behaald. Dit is het weergegeven rendement dat is opgenomen bij ieder risicoprofiel.

Middels dit gemiddelde rendement wordt berekend wat uw verwachte eindkapitaal zal zijn, passend bij uw beleggingshorizon. Dit verwacht rendement is dus gebaseerd op het verleden.

Het werkelijke rendement op uw beleggingen in de toekomst kan hiervan afwijken. Dit is grotendeels afhankelijk van het wereldwijde economische klimaat tijdens uw beleggingsperiode en hoe de financiële markten hierop reageren.

In de praktijk is het zo dat er beleggingsjaren bij zullen zijn waarbij de rendementen hoger  of lager (ongunstig scenario) uitvallen dan het eerder genoemde historische gemiddelde rendement. Door deze verschillende uitslagen kan het eindrendement van uw vermogen afwijken van het eerdere ingeschatte verwachte rendement. Dit rendement kan dus hoger (gunstig scenario) uitpakken, maar ook lager (ongunstig scenario).

Om u een goed beeld te geven van deze mogelijke afwijkende eind- en tussentijdse rendementen zijn in de grafiek drie gekleurde gebieden weergegeven.

De kans is het grootst dat het beleggingsrendement wat u zult behalen tijdens uw beleggingsperiode in het donkergroene gebied ligt. De middelste donkergroene lijn toont daarbij het verloop van uw rendement conform het historisch gemiddelde rendement.

Het lichtgroene gebied toont een mogelijk rendementsverloop in het geval de beleggingsportefeuille profiteert van meer dan gunstige ontwikkelingen op de financiële markten (gunstig scenario). Het oranje gebied laat zien wat uw rendement kan zijn bij tegenvallende ontwikkelingen op de financiële markten (ongunstig scenario).

Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat u moet beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat het eindrendement van uw portefeuille buiten de bovenste of onderste lijn kan vallen. Dit geldt zowel neerwaarts als opwaarts.