Een van de belangrijkste redenen voor u om te beleggen is, dat u uiteindelijk uw vermogensdoelstelling weet te bereiken. Omdat beleggen betekent dat u risico neemt om een hoger rendement te behalen dan op uw spaarrekening, is het van belang dat u zich comfortabel voelt bij het bepaalde risicoprofiel.

Het rendement van uw beleggingsportefeuille zal tijdens de beleggingsperiode doorlopend in beweging zijn. In hoeverre deze beweging zich voordoet is afhankelijk van de mate van het risico dat u wenst te nemen met uw vermogen. Dit wordt risicobereidheid genoemd.

Daarnaast is het van belang dat u zich realiseert dat er een kans bestaat dat uw beleggingen niet het gewenste rendement opleveren. De mogelijkheid kan zich voordoen dat u op uw vermogen zult moet interen vanwege een tegenvallend rendement. Dan is het goed om te weten of u een dergelijke "tegenvaller" financieel kunt en wilt dragen. Dit wordt financiële draagkracht genoemd.

Op basis van uw antwoorden op de vragen behorend bij uw klantprofiel wordt bekeken welke risicobereidheid en financiële draagkracht bij u past. Op basis hiervan wordt ons een advies uitgebracht waaruit blijkt met welk risicoprofiel u het beste kunt gaan beleggen. Onderstaand ziet u van ieder risicoprofiel de bijbehorende kenmerken.

Welk risicoprofiel past het beste bij u?


defensief

4.75% op jaarbasis

  • defensief

neutraal

5.90% op jaarbasis

  • neutraal

offensief

7.25% op jaarbasis

  • offensief

De getoonde rendementen per profiel zijn een indicatie voor de te behalen verwachte gemiddelde rendementen passend bij de risicokarakteristieken van het profiel. Deze rendementen zijn gebasseerd op de in het verleden behaalde rendementen over een periode langer dan 10 jaar. In het verleden behaalde rendementen geven geen garantie voor de toekomst. Jaarlijks kunnen deze rendementen sterk schommelen mede afhankelijk van economische ontwikkelingen.

Risicometer Beleggen:

De Risicometer Beleggen geeft aan welke risicomaatstaf voor ieder risicoprofiel van toepassing is. Een duidelijke toelichting op de risicometer kunt u opvragen bij 'Documenten'.

 


Let op: met beleggen behaalt u mogelijk een hoger rendement dan met traditioneel sparen. De kans op hoger rendement brengt risico’s met zich mee en de waarde van uw belegging is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen. Zo kunt u uiteindelijk een bewuste en verantwoorde keuze maken.

Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A)
Dutch Securities Institute (DSI)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Toelichting Rendementsverwachting per risicoprofiel

Bij het berekenen van het te verwachten rendement wordt in eerste instantie uitgegaan van een historisch gemiddeld rendement dat op lange termijn met een dergelijke belegging is behaald. Dit is het weergegeven rendement dat is opgenomen bij ieder risicoprofiel.

Middels dit gemiddelde rendement wordt berekend wat uw verwachte eindkapitaal zal zijn, passend bij uw beleggingshorizon. Dit verwacht rendement is dus gebaseerd op het verleden.

Het werkelijke rendement op uw beleggingen in de toekomst kan hiervan afwijken. Dit is grotendeels afhankelijk van het wereldwijde economische klimaat tijdens uw beleggingsperiode en hoe de financiële markten hierop reageren.

In de praktijk is het zo dat er beleggingsjaren bij zullen zijn waarbij de rendementen hoger  of lager (ongunstig scenario) uitvallen dan het eerder genoemde historische gemiddelde rendement. Door deze verschillende uitslagen kan het eindrendement van uw vermogen afwijken van het eerdere ingeschatte verwachte rendement. Dit rendement kan dus hoger (gunstig scenario) uitpakken, maar ook lager (ongunstig scenario).

Om u een goed beeld te geven van deze mogelijke afwijkende eind- en tussentijdse rendementen zijn in de grafiek drie gekleurde gebieden weergegeven.

De kans is het grootst dat het beleggingsrendement wat u zult behalen tijdens uw beleggingsperiode in het donkergroene gebied ligt. De middelste donkergroene lijn toont daarbij het verloop van uw rendement conform het historisch gemiddelde rendement.

Het lichtgroene gebied toont een mogelijk rendementsverloop in het geval de beleggingsportefeuille profiteert van meer dan gunstige ontwikkelingen op de financiële markten (gunstig scenario). Het oranje gebied laat zien wat uw rendement kan zijn bij tegenvallende ontwikkelingen op de financiële markten (ongunstig scenario).

Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat u moet beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat het eindrendement van uw portefeuille buiten de bovenste of onderste lijn kan vallen. Dit geldt zowel neerwaarts als opwaarts.