VenJ-Online.nl belegt voor u op een eenvoudige en overzichtelijke wijze. Uw beleggingen zijn wereldwijd en mede daardoor zo optimaal mogelijk gespreid. Met een juiste balans tussen rendement en risico. Elk maand wordt de portefeuille door ons getoetst aan uw risicoprofiel en de actualiteit op de financiële markten. Zo bent u ervan verzekerd dat u de juiste koers vaart.

Vermogensdoelen

Met VenJ-Online.nl kunt u de vermogensdoelen die u heeft gaan realiseren. Of dit nu de aflossing van de hypotheek is, een beleggingspotje voor een grote uitgave of bijvoorbeeld voor de studie van de kinderen of kleinkinderen.

Juist met het concreet maken van uw beleggingsdoel wordt de basis gelegd voor het selecteren van het beleggingsprofiel. De startwaarde, uw eventuele periodieke inleg, uw beleggingshorizon en uw risicohouding- en acceptatie zullen bepalend zijn voor de haalbaarheid van uw doel.

Het periodiek beleggen, bijvoorbeeld door een vaste maandelijkse inleg, in combinatie met een startinleg maakt dat het behalen van uw vermogensdoel financieel nog beter haalbaar is. Hierbij heeft u het voordeel dat, door periodiek te beleggen, u uiteindelijk het totale beleggingsrisico verlaagt.

In de rekenmodule kunt u duidelijk zien welke vermogensgroei u kunt realiseren.

Uw klantprofiel

Aan beleggen zijn risico’s verbonden, maar de hoogte van deze risico’s bepaalt u grotendeels zelf. Wanneer u uw geld wilt beleggen koopt u effecten zoals aandelen- of obligatiefondsen of een combinatie daarvan. Het koersrisico bij aandelen is in principe groter dan bij obligaties. Een verhoogde mate van risico gaat historisch gezien gepaard met een hogere rendementspotentie.

Om een goede inschatting te kunnen maken welke risicohouding- en acceptatie bij u past, vragen we u de vragenlijst klantprofiel in te vullen. Aan de hand van de uitkomst van deze vragenlijst wordt de inschatting gemaakt welke beleggingsportefeuille het beste aansluit op uw persoonlijke omstandigheden. Uiteindelijk is het belangrijkste dat u zich bij deze uitkomst ook het meest comfortabel voelt.

Spreiding van risico en rendement

Het risico bij beleggen kan beperkt worden door gespreid te beleggen over verschillende categorieën (aandelen, vastgoed, obligaties en liquiditeiten), de zogeheten assetmix. Binnen deze categorieën vindt er een risicospreiding plaats over verschillende regio's en sectoren.

Afhankelijk van uw risicobereidheid en uw beleggingshorizon kunt u er voor kiezen om bijvoorbeeld meer of minder in aandelen te beleggen ten opzichte van het belang in obligaties. Deze weging verhoogt of verlaagt de beweeglijkheid en daarmee het risico van de portefeuille.

VenJ-Online.nl belegt in beleggingsfondsen en index trackers, zeker niet in individuele effecten. Dit om er juist voor te zorgen dat u ervan op aan kunt dat uw vermogen voldoende gespreid is en u niet teveel eieren in een mandje legt.

Selectieproces

VenJ-Online.nl werkt bij de invulling van uw portefeuille met beleggingsfondsen welke in Nederland zijn geregistreerd. Belangrijk is dat een beleggingsfonds op een goede wijze beheerd wordt door de fondsmanager en dat het rendement dat behaald wordt in verhouding staat tot het gelopen risico en de hoogte van de kosten.

Binnen VenJ-Online.nl vindt er een dagelijkse toetsing plaats op basis van deze factoren en hanteren we een streng selectieproces. Dit zorgt ervoor dat we binnen het landschap van beleggingsfondsen de beste fondsen voor u weten te selecteren. Uw portefeuille is dus altijd van hoogwaardige kwaliteit. Zo kunt u ervan uitgaan dat uw vermogen uitstekend wordt beheerd.

Beheer portefeuille

VenJ-Online.nl werkt met drie verschillende risicoprofielen: Defensief, Neutraal en Offensief.

De mate van risico wordt bepaald door de verdeling van de beleggingen over de categorieën aandelen, vastgoed, obligaties en liquiditeiten, de zogeheten beleggingsmix of assetmix. Bij ieder risicoprofiel wordt voor elke beleggingscategorie een boven- en ondergrens bepaald. Zie onderstaande tabel. (de grijze balk geeft aan wat de huidige weging is binnen de portefeuille). Door de verschillende wegingen van beleggingscategorieën per profiel heeft iedere portefeuille de juiste risico- en rendementverhouding met een eigen beleggingskarakter.

Risicoprofielen

  Defensief Neutraal Offensief
Bovengrens 40% 60% 90%
Aandelen 40% 59% 76%
Ondergrens 10% 25% 45%
       
Bovengrens 10% 15% 15%
Vastgoed 0% 0% 0%
Ondergrens 0% 0% 0%
       
Bovengrens 75% 65% 45%
Obligaties 59% 40% 23%
Ondergrens 45% 35% 5%
       
Bovengrens 15% 10% 10%
Liquiditeiten 1% 1% 1%
Ondergrens 1% 1% 1%

Afhankelijk van de marktomstandigheden en onze beleggingsvisie zal de verdeling van uw portefeuille per beleggingscategorie tussen de boven- en ondergrens bewegen.

Iedere maand wordt voor u gecontroleerd of dat de verdeling van uw beleggingen de boven- of ondergrens binnen het profiel niet overschrijdt. Bij dit maandelijks herbalanceren worden alle wegingen in ieder beleggingsfonds in evenwicht gebracht met onze adviesweging zodat uw portefeuille altijd de juiste risicospreiding kent. Indien er een wijziging in weging of wisseling van beleggingsfonds nodig is, zal dit tevens maandelijks plaatsvinden.

Het is mogelijk voor u om maandelijks of eenmalig een bedrag bij te storten of op te nemen. Uw extra storting of opname (periodiek of eenmalig) zal door ons eenmaal per maand, op de 1e werkdag van de maand worden uitgevoerd. Bij een storting dient u uiterlijk twee werkdagen voor het einde van de maand deze boeking te verwerken. Dan wordt uw extra inleg meegenomen in de eerstvolgende herbalancering van uw portefeuille. Wenst u een opname te doen, dan kunt u dit aan ons doorgeven via het contactformulier. (ook hier uiterlijk twee werkdagen voor het einde van de maand)

 

 

 

 

 

 


Let op: met beleggen behaalt u mogelijk een hoger rendement dan met traditioneel sparen. De kans op hoger rendement brengt risico’s met zich mee en de waarde van uw belegging is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen. Zo kunt u uiteindelijk een bewuste en verantwoorde keuze maken.

Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A)
Dutch Securities Institute (DSI)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Toelichting Rendementsverwachting per risicoprofiel

Bij het berekenen van het te verwachten rendement wordt in eerste instantie uitgegaan van een historisch gemiddeld rendement dat op lange termijn met een dergelijke belegging is behaald. Dit is het weergegeven rendement dat is opgenomen bij ieder risicoprofiel.

Middels dit gemiddelde rendement wordt berekend wat uw verwachte eindkapitaal zal zijn, passend bij uw beleggingshorizon. Dit verwacht rendement is dus gebaseerd op het verleden.

Het werkelijke rendement op uw beleggingen in de toekomst kan hiervan afwijken. Dit is grotendeels afhankelijk van het wereldwijde economische klimaat tijdens uw beleggingsperiode en hoe de financiële markten hierop reageren.

In de praktijk is het zo dat er beleggingsjaren bij zullen zijn waarbij de rendementen hoger  of lager (ongunstig scenario) uitvallen dan het eerder genoemde historische gemiddelde rendement. Door deze verschillende uitslagen kan het eindrendement van uw vermogen afwijken van het eerdere ingeschatte verwachte rendement. Dit rendement kan dus hoger (gunstig scenario) uitpakken, maar ook lager (ongunstig scenario).

Om u een goed beeld te geven van deze mogelijke afwijkende eind- en tussentijdse rendementen zijn in de grafiek drie gekleurde gebieden weergegeven.

De kans is het grootst dat het beleggingsrendement wat u zult behalen tijdens uw beleggingsperiode in het donkergroene gebied ligt. De middelste donkergroene lijn toont daarbij het verloop van uw rendement conform het historisch gemiddelde rendement.

Het lichtgroene gebied toont een mogelijk rendementsverloop in het geval de beleggingsportefeuille profiteert van meer dan gunstige ontwikkelingen op de financiële markten (gunstig scenario). Het oranje gebied laat zien wat uw rendement kan zijn bij tegenvallende ontwikkelingen op de financiële markten (ongunstig scenario).

Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat u moet beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat het eindrendement van uw portefeuille buiten de bovenste of onderste lijn kan vallen. Dit geldt zowel neerwaarts als opwaarts.