Op een gemakkelijke en eenvoudige manier kunt u uw vermogensrekening openen bij VenJ-Online.nl.

De drie stappen

Via VenJ-Online.nl kunt u op een snelle en transparante wijze uw vermogen laten beheren. Uw vermogensdoelstelling vormt daarbij het belangrijkste uitgangspunt om te bekijken of dit financieel haalbaar is. 

Om van start te kunnen gaan stelt u zelf, middels de online vragenlijst, uw klantprofiel samen. Het klantprofiel gaat in op zaken zoals uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstelling en uw risicobereidheid. Zaken als kennis en ervaring komen hierbij ook aan de orde.

Op basis van de uitkomsten van uw klantprofiel in combinatie met uw beleggingshorizon en het gewenste risiconiveau, brengen wij een advies uit over welk risicoprofiel het beste bij uw situatie past.

Uw klantprofiel is door u samengesteld. Op basis van uw antwoorden hebben we een advies uitgebracht welk risicoprofiel het beste bij u aansluit. De vraag daarbij is of zich hierin herkent, maar ook comfortabel bij voelt.

U bepaalt uw uiteindelijke risicoprofiel. Dit kan op basis van ons advies. Wilt u daarentegen een ander risicoprofiel? Geen probleem, dan kunt u dit ook aangeven.

Uw risicoprofiel is door u bepaald. Wenst u een account aan te vragen bij VenJ-Online.nl, dan vragen we u om uw klantgegevens in te vullen welke wij nodig hebben om de benodigde documenten op te stellen. Het verstrekken van een kopie van uw legitmatiebewijs hoort hier ook bij.

Uw klantgegevens hebben wij van u mogen ontvangen. U krijgt hierop van ons de beheerovereenkomst en het openingsdocument voor uw beleggersrekening via mail toegezonden. Daarbij ontvangt u ook een samenvatting van het door u ingevulde klantprofiel en een beschrijving van uw gewenste risicoprofiel.

Wij vragen u de beheerovereenkomst en het openingsdocument van uw beleggersrekening te ondertekenen en deze aan ons terug te sturen. Dit kan via de mail of per post. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen.

Na ontvangst van de getekende stukken wordt voor u binnen 2 werkdagen de beleggingsrekening bij Binck Bank geopend. U ontvangt ook de bijbehorende inloggegevens. Het enige wat u nu nog hoeft te doen is uw inleg over te maken zodat wij voor u aan het werk kunnen. Uw appeltje kan gaan groeien.


Let op: met beleggen behaalt u mogelijk een hoger rendement dan met traditioneel sparen. De kans op hoger rendement brengt risico’s met zich mee en de waarde van uw belegging is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen. Zo kunt u uiteindelijk een bewuste en verantwoorde keuze maken.

Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A)
Dutch Securities Institute (DSI)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Toelichting Rendementsverwachting per risicoprofiel

Bij het berekenen van het te verwachten rendement wordt in eerste instantie uitgegaan van een historisch gemiddeld rendement dat op lange termijn met een dergelijke belegging is behaald. Dit is het weergegeven rendement dat is opgenomen bij ieder risicoprofiel.

Middels dit gemiddelde rendement wordt berekend wat uw verwachte eindkapitaal zal zijn, passend bij uw beleggingshorizon. Dit verwacht rendement is dus gebaseerd op het verleden.

Het werkelijke rendement op uw beleggingen in de toekomst kan hiervan afwijken. Dit is grotendeels afhankelijk van het wereldwijde economische klimaat tijdens uw beleggingsperiode en hoe de financiële markten hierop reageren.

In de praktijk is het zo dat er beleggingsjaren bij zullen zijn waarbij de rendementen hoger  of lager (ongunstig scenario) uitvallen dan het eerder genoemde historische gemiddelde rendement. Door deze verschillende uitslagen kan het eindrendement van uw vermogen afwijken van het eerdere ingeschatte verwachte rendement. Dit rendement kan dus hoger (gunstig scenario) uitpakken, maar ook lager (ongunstig scenario).

Om u een goed beeld te geven van deze mogelijke afwijkende eind- en tussentijdse rendementen zijn in de grafiek drie gekleurde gebieden weergegeven.

De kans is het grootst dat het beleggingsrendement wat u zult behalen tijdens uw beleggingsperiode in het donkergroene gebied ligt. De middelste donkergroene lijn toont daarbij het verloop van uw rendement conform het historisch gemiddelde rendement.

Het lichtgroene gebied toont een mogelijk rendementsverloop in het geval de beleggingsportefeuille profiteert van meer dan gunstige ontwikkelingen op de financiële markten (gunstig scenario). Het oranje gebied laat zien wat uw rendement kan zijn bij tegenvallende ontwikkelingen op de financiële markten (ongunstig scenario).

Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat u moet beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat het eindrendement van uw portefeuille buiten de bovenste of onderste lijn kan vallen. Dit geldt zowel neerwaarts als opwaarts.