Inhoud site VenJ-Online.nl

VenJ-Online.nl besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website ("de Website"). Desalniettemin is het mogelijk dat er onverhoopt op de website van VenJ-Online.nl onjuistheden en onvolkomendheden voorkomen. Het gebruiken van de gegevens en informatie op de website van VenJ-Online.nl geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

VenJ-Online.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomendheden, of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Gericht op inwoners van Nederland

De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot het gebruik van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet door VenJ-Online.nl worden onderhouden of beheerd en verwijzingen of hyperlinks van andere websites naar de Website zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Website. VenJ-Online.nl is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte beleggingsadviezen, koersinformatie en/of enige andere informatie.

Aard van de informatie

De door VenJ-Online.nlop deze website verstrekte gegevens en informatie zijn van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Deze gegevens en informatie zijn geen aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of het afnemen van financiële diensten dan wel beleggingsadvies.

Aard van Internet

Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. VenJ-Online.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door VenJ-Online.nl of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van VenJ-Online.nl en de daaraan verbonden faciliteiten van VenJ-Online.nl of derden.

Intellectueel eigendomsrecht Website

De website van VenJ-Online.nl is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze website in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij VenJ-Online.nl dan wel bij derden. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Privacybeleid

VenJ-Online.nl verwerkt gebruikersgegevens volgens het door haar gehanteerde privacybeleid. De gebruiker kan via verwijzingen of hyperlinks op de Website websites bezoeken van andere bedrijven, waarop het privacybeleid van de desbetreffende bedrijven van toepassing is. Wij raden de gebruiker aan, eerst kennis te nemen van het privacybeleid van deze bedrijven alvorens zijn persoonsgegevens prijs te geven.

Nederlands recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 


Let op: met beleggen behaalt u mogelijk een hoger rendement dan met traditioneel sparen. De kans op hoger rendement brengt risico’s met zich mee en de waarde van uw belegging is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen. Zo kunt u uiteindelijk een bewuste en verantwoorde keuze maken.

Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A)
Dutch Securities Institute (DSI)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Toelichting Rendementsverwachting per risicoprofiel

Bij het berekenen van het te verwachten rendement wordt in eerste instantie uitgegaan van een historisch gemiddeld rendement dat op lange termijn met een dergelijke belegging is behaald. Dit is het weergegeven rendement dat is opgenomen bij ieder risicoprofiel.

Middels dit gemiddelde rendement wordt berekend wat uw verwachte eindkapitaal zal zijn, passend bij uw beleggingshorizon. Dit verwacht rendement is dus gebaseerd op het verleden.

Het werkelijke rendement op uw beleggingen in de toekomst kan hiervan afwijken. Dit is grotendeels afhankelijk van het wereldwijde economische klimaat tijdens uw beleggingsperiode en hoe de financiële markten hierop reageren.

In de praktijk is het zo dat er beleggingsjaren bij zullen zijn waarbij de rendementen hoger  of lager (ongunstig scenario) uitvallen dan het eerder genoemde historische gemiddelde rendement. Door deze verschillende uitslagen kan het eindrendement van uw vermogen afwijken van het eerdere ingeschatte verwachte rendement. Dit rendement kan dus hoger (gunstig scenario) uitpakken, maar ook lager (ongunstig scenario).

Om u een goed beeld te geven van deze mogelijke afwijkende eind- en tussentijdse rendementen zijn in de grafiek drie gekleurde gebieden weergegeven.

De kans is het grootst dat het beleggingsrendement wat u zult behalen tijdens uw beleggingsperiode in het donkergroene gebied ligt. De middelste donkergroene lijn toont daarbij het verloop van uw rendement conform het historisch gemiddelde rendement.

Het lichtgroene gebied toont een mogelijk rendementsverloop in het geval de beleggingsportefeuille profiteert van meer dan gunstige ontwikkelingen op de financiële markten (gunstig scenario). Het oranje gebied laat zien wat uw rendement kan zijn bij tegenvallende ontwikkelingen op de financiële markten (ongunstig scenario).

Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat u moet beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat het eindrendement van uw portefeuille buiten de bovenste of onderste lijn kan vallen. Dit geldt zowel neerwaarts als opwaarts.