Beleggen is gemiddeld genomen voor een langere termijn. VenJ-Online.nl is voorstander van het beleggen op langere termijn en gelooft niet in het beleggen in de waan van de dag. Ons beleggingsbeleid is erop gericht om aan de hand van uw beleggingswensen een bestendige kapitaalgroei te realiseren tegen voor u aanvaardbare risico’s. Hier wordt uw portefeuille volledig op afgestemd.

VenJ-Online.nl werkt met drie modelportefeuilles gekenmerkt door een eigen risicoprofiel met bijbehorende rendementsverwachtingen. Onderstaande rekenmodule toont u per profiel de te verwachten rendementen voor de bijbehorende periode. De getoonde rendementen in de rekenmodule zijn exclusief beheerkosten en inclusief dividend en lopende kosten van de opgenomen beleggingsfondsen (TER).

Bereken uw gemiddeld verwacht rendement in ons rekenvoorbeeld.


Risicoprofiel:

Start inleg:

Maandelijkse inleg:

Looptijd in jaren:
Eenmalige inleg:

€ 0,-

Totale inleg:

€ 0,-

Onderstaande berekening is een inschatting. U kunt aan deze berekening geen rechten ontlenen.
Verwacht gemiddeld eindvermogen

€ 0,-

Totaal % vermogensgroei
Gunstig scenario

€ 0,-

Ongunstig scenario

€ 0,-

De waarde van de belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.


Let op: met beleggen behaalt u mogelijk een hoger rendement dan met traditioneel sparen. De kans op hoger rendement brengt risico’s met zich mee en de waarde van uw belegging is afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Voordat u gaat beleggen is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de kenmerken en risico’s van beleggen. Zo kunt u uiteindelijk een bewuste en verantwoorde keuze maken.

Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A)
Dutch Securities Institute (DSI)
Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Toelichting Rendementsverwachting per risicoprofiel

Bij het berekenen van het te verwachten rendement wordt in eerste instantie uitgegaan van een historisch gemiddeld rendement dat op lange termijn met een dergelijke belegging is behaald. Dit is het weergegeven rendement dat is opgenomen bij ieder risicoprofiel.

Middels dit gemiddelde rendement wordt berekend wat uw verwachte eindkapitaal zal zijn, passend bij uw beleggingshorizon. Dit verwacht rendement is dus gebaseerd op het verleden.

Het werkelijke rendement op uw beleggingen in de toekomst kan hiervan afwijken. Dit is grotendeels afhankelijk van het wereldwijde economische klimaat tijdens uw beleggingsperiode en hoe de financiële markten hierop reageren.

In de praktijk is het zo dat er beleggingsjaren bij zullen zijn waarbij de rendementen hoger  of lager (ongunstig scenario) uitvallen dan het eerder genoemde historische gemiddelde rendement. Door deze verschillende uitslagen kan het eindrendement van uw vermogen afwijken van het eerdere ingeschatte verwachte rendement. Dit rendement kan dus hoger (gunstig scenario) uitpakken, maar ook lager (ongunstig scenario).

Om u een goed beeld te geven van deze mogelijke afwijkende eind- en tussentijdse rendementen zijn in de grafiek drie gekleurde gebieden weergegeven.

De kans is het grootst dat het beleggingsrendement wat u zult behalen tijdens uw beleggingsperiode in het donkergroene gebied ligt. De middelste donkergroene lijn toont daarbij het verloop van uw rendement conform het historisch gemiddelde rendement.

Het lichtgroene gebied toont een mogelijk rendementsverloop in het geval de beleggingsportefeuille profiteert van meer dan gunstige ontwikkelingen op de financiële markten (gunstig scenario). Het oranje gebied laat zien wat uw rendement kan zijn bij tegenvallende ontwikkelingen op de financiële markten (ongunstig scenario).

Belangrijk om hierbij te vermelden is, dat u moet beseffen dat de mogelijkheid bestaat dat het eindrendement van uw portefeuille buiten de bovenste of onderste lijn kan vallen. Dit geldt zowel neerwaarts als opwaarts.